Nedělní škola

Děti patří do kostela a jsou ve sboru vítány. Při nědělních bohoslužbách mají část programu společně s dospělými. Po druhé písničce odcházejí do klubovny, kde mají svůj vlastní program: Vyprávějí si o Pánu Bohu, zpívají písničky, něco vyrábějí nebo nacvičují. Na výuce dětí se podílejí Eržika Frinková, Vlaďka Kirschnerová, Lucie, Marta a Petr Slámovi. 

 

Dál přece nejdeme sami. (září 2022 až červen 2023).

Katechetické přípravy Evangnet

odkaz na přihlašovací tabulku pro učitele

 

 

Skutky apoštolů
Nedělní škola v Brandýse nad Labem 2017
1 Nanebevstoupení Ježíšovo (Sk 1,1-14)
2 Doplnění apoštolského kruhu (Sk 1,15-26)
3 Naplnění Duchem svatým (Sk 2): Duch svatý nám dává nový jazyk vzájemného
porozumění, církev jako náprava babylónské věže (Gn 11).
4 Petrovo a Janovo uzdravení
chromého (Sk 3): Víra přináší
ozdravení poměrů („Stříbro ani
zlato nemám, ale co mám, to ti
dám“).
5 Ananijáš a Safira (Sk 5,1-16): O
štědrosti a poctivosti, nehrát si na
svatoušky.
6 Apoštolé před soudem (Sk 5,17-
42): Poslouchat Boha víc než lidi,
velekněz Gamaliel: co je z Boha, přetrvá.
7 Ukamenování Štěpána (Sk 6,8-15 a 7,51-60): Neuhnul, zahynul. O významu
mučednictví.
8 V Samaří: kouzelník Šimon by rád koupil (Sk 8,4-24): Někomu se líbí křesťanské
efekty, to podstatné se ale nedá koupit.
9 Křest etiopského dvořana (Sk 8,26-40): Filip vysvětluje poutníkovi, jak má chápat
starozákonní svitek Izajáše, který si jako suvenýr koupil v Jeruzalémě.
10 Obrácení Saula (Sk 9,1-31): Z fanatického odpůrce se stal misionář. Pavel apoštolem?
11 Petrův křest pohana Kornélia (Sk 10): Sen o plachtě plné nečisté stravy jako výzva k
misii pohanů.
12 Saul začíná působit v Antiochii (Sk 11,19-30): „v Antiochii byli učedníci poprvé
nazváni křesťany“.
13 Petr ve vězení (Sk 12,1-17): Petr vysvobozen z vězení
14 Jeruzalémská porada o křesťanech z pohanů (Sk 15): Apoštolové v čele s Jakubem mají
strach, zda Pavel nezašel příliš daleko. Je možné být křesťanem a nebýt přitom Židem?
15 Jak se správně hádat (Sk 15, 36-41): Pavel Barnabáš, Pavlův kmotr, se pohádali a
pokračují každý zvlášť. I to se stává.
16 Pavel ve Filipech a šílená otrokyně (Sk 16,11-24): Pavel zbavil otrokyni věšteckého
ducha, který ji spoutával, i když prorokovala o jeho velikosti.
17 Obrácení žalářníka ve Filipech
(Sk 16,25-40): Žalářník se přidal k
církvi, když viděl, jak Pavel
nevyužil možnosti útěku.
18 Nepříliš úspěšné kázání v
Athénách (Sk 17,16-34): Pavel káže
v kolébce antické vzdělanosti.
Navazuje na představy Athéňanů a
jejich sochu „neznámému bohu
„ (Sk 17,23)
19 Pobouření v Efezu a strach
úředníků (Sk 19,23-40): Obava
těch, kteří až dosud v
vydělávali na pověrách a obchodu s
talismany.
20 Pavel v Jeruzalémě zatčen (Sk
21,27-36): někteří se báli jeho
svobodné víry.
21 Pavel jako vězeň odeslán do Říma (a získá ho pro křesťanství, i když sám zahyne) (Sk
27) Dobrodružná cesta po moři a po souši. Tady Pavlova stopa končí. Podle legendy byl
nakonec v Římě popraven,
leden 2017

Fotogalerie: Nedělní škola